iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

שלום רב,

1.       הריני להודיעך כי נחתם הסכם לאיחוד של המרכז האקדמי ויצו עם אוניברסיטת חיפה, וכי הפעילות האקדמית של המרכז צפויה לעבור לאחריות האוניברסיטה ב-1.4.2024 או בסמוך לכך.  השלמת האיחוד והעברת הפעילות האקדמית מותנית בכניסת הסכם האיחוד לתוקף.

2.       לצורך המשך לימודיך הנך מתבקש למלא ולחתום על הטופס הבא:

אני הח"מ

סטודנט ב

1. מודע לכך שהפעילות האקדמית של המרכז צפויה לעבור לאחריות האוניברסיטה ב-1.1.2024 או בסמוך לכך (להלן: "מועד האיחוד"). החל ממועד האיחוד ואילך איחשב כסטודנט של אוניברסיטת חיפה לכל דבר ועניין, ובכלל זה יחולו עלי תוכנית הלימוד לתואר שתקבע ע"י האוניברסיטה וכן תקנוני האוניברסיטה והנחיותיה, למעט תקנון שכר הלימוד של המרכז האקדמי אשר ימשיך לחול בשנת הלימודים תשפ"ד (בלבד) על הסטודנטים שהחלו לימודיהם במרכז האקדמי, בשינויים המחוייבים כפי שייקבעו על ידי האוניברסיטה, ככל שייקבעו.

2. לאחר השלמת המיזוג ולאחר שאעמוד בכל הדרישות האקדמיות,  יוענק לי תואר אקדמי מהאוניברסיטה במסלול הלימוד אליו נרשמתי או למדתי במרכז האקדמי. שינוי סימול התארים בתכניות המאושרות של המרכז האקדמי כפוף לאישור מל"ג לגבי שינוי הסימולים והסמכת האוניברסיטה להעניק את התארים בסימול החדש ללא B.ED . כל עוד לא ניתן אישור כזה, יקבלו הסטודנטים תואר של האוניברסיטה עם הסימול שהיה קיים במרכז האקדמי,  הכולל  B.ED. לאחר שינוי הסימול, תעודת הוראה תוענק על ידי אוניברסיטת חיפה על פי תכנית הלימודים המאושרת על ידה.

ידוע לי כי במסגרת האיחוד תיק הסטודנט שלי במרכז  האקדמי ויצו יועבר לאוניברסיטה, ואני מסכים לכך.

דלג לתוכן