iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

צבירה קיימת בחשבון 

לכבוד:
החברה המנהלת של מינהל – קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע"מ
רח' אחד העם 9, תל אביב, או באמצעות פקס 03-7700009

הפקדות עתידיות

בהמשך למתן הוראותיי המפורטות לעיל, הריני מצהיר/ה ומתחייב/ת כלפיכם באופן בלתי חוזר כדלקמן:

ידוע לי כי תפעלו בעניין זה במועד ובתנאים לפי הנהוג והמקובל אצלכם ובכפוף להוראות ההסדר התחוקתי החלות עליכם.

רישום כל פעולה כאמור בחשבון כפי שצוין לעיל יהווה מבחינתי אישור מספיק מצידכם על ביצועה.

ידוע לי כי הפירוט אודות מסלולי ההשקעה, לרבות מגבלות ההשקעה בכל מסלול, מופיע בתקנון הקרן, העומד לעיוני במשרדי הקרן ו/או באתר האינטרנט של הקרן.

הנני מצהיר בזאת כי בחירת המסלולים נעשתה על פי בחירתי הבלעדית, ואני משחרר בזאת את "מינהל קרן השתלמות לפקידים עובדי המינהל והשירותים בע"מ" ומי מעובדיה מכל אחריות להפסדים ו/או הוצאות עודפות ככל שיהיו לי בשל המעבר בין המסלולים.

דלג לתוכן