iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

עובד/ת יקר/ה, 

בהמשך לתהליך ההצטרפות ל- FALKON מתבקש למלא את הטופס ולחתום עליו.

אנא הזינו תעודת זהות מלאה כולל ספרת ביקורת ולחצו על העלאת קובץ להעלאת צילום של תעודת זהות.

 

בתודה הנהלת FALKON

זמין לכם בכל שאלה 

רועי: [email protected] 0505555933

הודעה בדבר פרוט עבודה

​​​​​​​​​​​​​​

1.    הודעה זו מסדירה את יחסי העבודה בין החברה לבינך, וקובעת באופן בלעדי את תנאי העסקתך במסעדה. האמור בהודעה זו גובר על הסכמים קודמים בין החברה לבינך אם וככל שהיו הסכמים כאלה, בכתב או בעל פה. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לבין הסכם קודם בין החברה לבינך – יגבר האמור בהודעה זו.
2.    תשמש בתפקיד ברמן במסעדה. במידת הצורך, החברה רשאית לשבץ אותך למשמרות מסוימות בתפקידים אחרים ועבור ביצוע העבודה ישולם לך שכר בהתאם לתפקיד אליו תשובץ. 
3.    לידיעתך, אורכו של שבוע עבודה במשרה מלאה הוא 43 שעות. 
4.    מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 5 לעיל, עבודתך תתבצע בימים ובשעות משתנים, בהתאם לסידור העבודה שייערך על ידי החברה, תוך התחשבות במידת האפשר, באילוציך. העבודה תתבצע בכל ימי השבוע ובשעות משתנות, לרבות בלילות, בהתאם לצרכיה המשתנים של החברה, ולהיתר הכללי בענף המסעדות. 

ובתיאום חודשי מול המנהל הישיר.

6.    התשר אשר תקבל מלקוחות המסעדה במסגרת עבודתך אינו מהווה שכר עבודה לכל דבר וענין ולא יבוא לידי ביטוח בתלוש השכר.
7.    הסכומים המפורטים לעיל יעודכנו בהתאם לעדכוני הדין מעת לעת בנוגע לשכר ולזכויות הנלוות. 
8.    שכר היסוד והזכויות הנלוות ישולמו לא יאוחר מן היום התשיעי בכל חודש, עבור החודש הקודם. 
9.    הסכמותיך למפורט בהודעה זו הינן תנאי מוקדם לעבודתך במסעדה, ולא תהיה זכאי לסכומים נוספים מעבר לקבוע בהודעה זו.


אישור עובד:

הנני מאשר בזאת כי קראתי בעיון את המסמך לעיל, הבנתי את האמור בו ואני מסכים לתוכנו לאחר שביררתי עבודתי במסעדה. 

הנני מצהיר כי אין כל מניעה רפואית, חוקית או חוזית להעסקתי במסעדה. 

דלג לתוכן