iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

בקשה לקבל זיכוי עבור פעילות חברתית -קהילתית 2 נק"ז

בהתאם לנוהל התאמות חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח 2018, אני החתום/ה מטה ,מבקש לקבל זיכוי של 2 נק"ז: 

סטודנט יהיה זכאי ל-2 נק"ז במסגרת לימודי בחירה כלליים, אלא אם צוין אחרת .

הזיכוי עבור פעילות אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר ראשון. בעבור הפעילות ההתנדבותית לא ניתן לקבל תמורה נוספת )מלגה/ נק"ז וכד.

אני החתום/ה מטה, מבקש/ת לקבל זיכוי של 2 נק"ז ,בגין פעילות חברתית קהילתית


זוהי בחירתי ואני מודע/ת לכך שלא אוכל לשנותה לאחר שבקשתי תועבר לטיפול במזכירות המחלקה.

דלג לתוכן