iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

 

 

בקשה לקבל זיכוי עבור שירות מילואים או פעילות חברתית-קהילתית 2 נק"ז

בהתאם לנוהל התאמות חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית, התשע"ח ,2018 אני החתום/ה מטה,

מבקש לקבל זיכוי של 2 נק"ז:

סטודנט יהיה זכאי ל2- נק"ז במסגרת לימודי בחירה כלליים, אלא אם צוין אחרת. הזיכוי עבור פעילות אחת בלבד במהלך הלימודים לתואר ראשון. בעבור הפעילות ההתנדבותית לא ניתן לקבל תמורה

נוספת (מלגה/ נק"ז וכד.)'

בקשה עבור שירות מילואים יש להפנות לרכז מילואים בדקנאט הסטודנטים.

בקשה עבור פעילות חברתית-קהילתית יש להפנות לרכזת מלגות בדקנאט הסטודנטים. אני החתום/ה מטה, מבקש/ת לקבל זיכוי של 2 נק"ז, בגין פעילות חברתית קהילתית/שירות מילואים

(נא למחוק את המיותר:)

זוהי בחירתי ואני מודע/ת לכך שלא אוכל לשנותה לאחר שבקשתי תועבר לטיפול במזכירות המחלקה.


דלג לתוכן