iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

שלום רב,

תכנית ״ראשונים לתואר״ - תוכנית לתמיכה בסטודנטים דור ראשון להשכלה גבוהה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב, בה יוענקו עד 40 מלגות שכר לימוד מלא, בגובה 10,000 ש"ח לשנה,  ל- 3 שנות לימוד לסטודנטים חדשים שהם דור ראשון לאקדמיה (לאף אחד מהוריהם אין תואר אקדמי) שילמדו לתואר ראשון בתחומי מדעי הרוח, החברה, ניהול וסיעוד בלבד. התוכנית בשיתוף קרן ע"ש יוסף וש. קרוליין גרוס לקידום חיילים משוחררים.

לסטודנטים בתכנית, בנוסף למלגה, יהיה גם ליווי אישי וקבוצתי אקדמי וחברתי מדיקנאט הסטודנטים.

 

המלגות מיועדות:

למי ששירתו שירות צבאי או לאומי מלא, שהם עד 5 שנים מממועד תום השירות הסדיר שלהם.

המגיעים מיישובי הפריפריה הגיאוגרפית/חברתית (עם עדיפות לתושבי הנגב)

לאף אחד מהוריהם אין תואר אקדמי

למי שיירשמו, יתקבלו ויתחילו לימודיהם לתואר ראשון באוניברסיטת בן- גוריון בתחומי מדעי החברה, הרוח, ניהול וסיעוד 

ניתן להגיש מועמדות עד מילוי מכסת  המתקבלים.

ועדה לבחירת המועמדים/ות המתאימים ביותר מבין  מגישי המועמדות שעונים על הקריטריונים ושהתקבלו ללימודי התואר הראשון, תתקיים באוניברסיטה במהלך חודש ספטמבר 2024, על מנת לבחור את 40 המועמדים/ות המתאימים. הועדה תתן עדיפות גם על פי שיקולים סוציואקונומיים (צורך כלכלי).

אין כפל מלגות - מי שמקבל מלגה ממקור אחר לא יהיה זכאי למלגה זו.

 

התנאי להגשת בקשת הינו מילוי טופס בקשה למלגת דיקן. יש להיכנס לקישור הבא, למלא את הבקשה ולצרף את המסמכים הנדרשים:

מסך הזדהות (bgu.ac.il)

 

 

בקשה להצטרפות לתוכנית "ראשונים לתואר"

שם פרטי:

שם משפחה:

מספר תעודת זהות:

כתובת מגורים:

מספר טלפון נייד:

כתובת דואר אלקטרוני:

שרתתי שירות צבאי/לאומי מלא:

כן

לא

תאריך גיוס לצבא/לשירות לאומי:

תאריך שחרור מהצבא/משירות לאומי:

השכלת הורה ראשון:

השכלה תיכונית

הנדסאי/ת

תואר ראשון

תואר שני

תואר שלישי

השכלת הורה שני:

השכלה תיכונית

הנדסאי/ת

תואר ראשון

תואר שני

תואר שלישי

נרשמתי ללימודים באוניברסיטת בן גוריון בנגב לשנה"ל תשפ"ה:

נרשמתי ללמוד במחלקה:

לימודי אינם ממומנים ע"י גורם נוסף: 

יש לצרף אישור שחרור תקין (אישור מגנטי לא יתקבל):  

פרטי מגיש הבקשה:

שם פרטי:

שם משפחה:

ת.ז:

חתימה

דלג לתוכן