iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

שאלון לבדיקה ספורטאים

שאלות

לנשים בלבד

*** במקרה הצורך, נא לצרף מסמכים תומכים למצב הרפאי שלך


הצהרה: 

אני מצהיר/ה בזאת כי הפרטים שמסרתי נכונים ומציגים באור מלא את הרקע הרפואי שלי. ידוע לי כי העלמת מידע והצהרה לא נכונה, אסורים ועלולים לגרום לי נזק רפואי. ידוע לי כי תוקף האישור לפעילות ספורט הינו לשנה אחת בלבד.  כמו כן אני מוותר/ת על הסודיות הרפואית ומאשר/ת למסור את תוצאות הבדיקות הרפואיות לכל מאן דבעי.

*** לעמיתי כללית מושלם – הינני מצהיר כי שילמתי לפי תנאי תכנית הביטוח השתתפות עצמית סך חמישים ש"ח לפיכך הינני מאשר לכם על פי זכויותיי להעביר את דמי הכיסוי לעלות הטיפולבדיקה ישירות לנותן השירות. ידוע לי כי לא יכוסו מקרה ביטוח הנובעים מתאונות דרכים או תאונות עבודה ולא יינתן החזר להשתתפות עצמית.


שרותי ספורט ורפואה

תחנה לרפואת ספורט

ברשיון משרד הבריאות


דו"ח בדיקה רפואית


אישור רפואי

אני הח"מ מאשר בזאת כי בדקתי את הספורטאי הנ"ל כמתחייב בתקנות ובהוראות חוק הספורט

לסיכום

כשיר לבצע פעילות גופנית


*** האישור בתוקף לשנה מיום הבדיקה


תחנה לרפואת ספורט

ברישיון משרד הבריאות

 שרותי ספורט ורפואה


טיפ קטן....

-יש להימנע מפעילות ספורט בכל מקרה של הופעת חום, מחלה או חולשה גופנית

-יש לפנות לביקורת רפואית בכל מקרה של כאבים בחזה, דופק מהיר ואו לא סדיר במנוחה, סחרחורות או קוצר נשימה

דלג לתוכן