iForms
זקוקים לעזרה במילוי הטופס? לחצו כאן

יפוי כוח מאת המועמד לביטוח

(שם מלא)

מייפהאת כוחו של סוכן הביטוח: משה אלכסנדר לדרוש ולקבל בעבורי ובעבור כל בנימשפחתי.

ייפוי כוח זה מתייחס לכלהמוצרים הפנסיוניים / אלמנטרי המנוהלים עבורנו/י בגוף מוסדי כלשהו נכון למועדחתימת הרשאה זו, כאמור בסעיף 8 (א) לחוזר צירוף לביטוח.

שים לב! אם לא יצוינו מוצרים ספציפיים, ההרשאה תתייחס לכל המוצרים
הפנסיוניים / פיננסים / אלמנטרי שברשותי.

ולראיה באתי עלהחתום:

חובה לצרף צילום תעודת זהות
חובה לצרף צילום צ'ק
דלג לתוכן